خدمات بار قشم ایر - دل سفر

خدمات بار قشم ایر برای رفاه بیشتر مسافران انجام می شود. همه خدمات بار قشم ایر مطابق با قوانین پیمان ورشو صورت می پذیرد و همه مسئولیت بر عهده موسسه های حمل کننده بارها است.

 هرگاه مسافرت مسافر متضمن یک مقصد نهایی یا توقف مسافر در کشوری غیر از کشور مبدا باشد مشمول مقررات پیمان ورشو خواهد بود و پیمان مزبور ناظر مسوولیت موسسات حمل کننده بوده و در اغلب موارد مسوولیت های موسسات مزبور را در مورد مرگ یا صدمه به شخص و فقدان یا آسیب بتوشه محدود می سازد.

شرایط قرارداد خدمات بار قشم ایر

1- واژه هایی که در این قرارداد بکار برده شده دارای معانی ذیل می باشد:

(بلیط)، منظور بلیط مسافر و رسید خدمات بار قشم ایر توزین شده است که این شرایط و اخطاریه ها جزئی از آن بشمار می رود. (حمل) مترادف است با (ترانسپورت)، خدمات بار قشم ایر، (حمل کننده) یعنی کلیه موسسات حمل کننده هوایی که عهده دار حمل مسافر یا توشه وی بوده و طبق شرایط یا هرگونه خدمات دیگر مربوط به چندین حمل و نقل هوایی اقدام به حمل مسافر یا توشه وی می کنند.

(پیمان ورشو) یعنی پیمان مربوط به یکنواخت نمودن پاره ای از مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضا رسیده یا اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه انجام گرفته و هر کدام در موردی شمول خواهد یافت.

 حمل و نقلی که طبق این شرایط انجام گیرد تابع مقررات و محدودیتهای مربوط به مسولیت مقرر در پیمان ورشو خواهد بود. مگراینکه چنین حمل و نقلی همانطور که در پیمان مزبور تعریف شده از نوع حمل و نقل بین المللی نباشد.

 حمل ونقل مذکور فوق و انجام سایر خدماتی که توسط هر حمل کننده ای انجام می شود تا حدودی که با مراتب فوق مغایرت نداشته باشد تابع شرایط زیر خواهد بود:

1- شرایط مقرر در بلیط پرواز خارجی (2)- تعرفه های قابل انطباق (3)- شرایط حمل موسسه حمل کننده و مقررات مربوط به آن که جزیی از این قرارداد محسوب می شود.(و در دفاتر موسسه حمل کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده می شود) به استثنای موارد حمل بین نقطه ای در کشورهای ایالات متحده آمریکا یا کانادا و به هر نقطه ای خارج از کشورهای مزبور که تابع تعرفه های معتبر جاری درآن کشورها است.

 نام حمل کننده را می توان به اختصار در بلیط درج نمود نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری در تعرفه ها –شرایط حمل، مقررات یا برنامه های پرواز حمل کننده قید شود نشانی حمل کننده فرودگاه مبدا خواهد بود که در مقابل اولین حرف نام اختصاری حمل کننده در بلیط درج می شود.

نقاط توقف مورد توافق بقرارمندرج در این بلیط یا به شرح مندرج در برنامه های پرواز حمل کننده در مسیر پرواز خارجی حمل مسافر می باشد.حملی که بموجب این شرایط وسیله چندین حمل کننده متوالی صورت گیرد یک پرواز تلقی خواهد شد.

 هنگامی که یک موسسه حمل ونقل هوایی به منظور حمل روی خطوط پروازی موسسه حمل و نقل هوایی دیگری مبادرت مانند بار مجاز هواپیمایی آذربایجان به صدور بلیط یا رسید توزین خدمات بار قشم ایر بنماید این عمل را صرفا از جنبه نمایندگی انجام می دهد.

 هر گونه رد مسوولیت یا محدودیت در مسوولیت که به حمل کننده تعلق گیرد شامل حال کارگزاران و کارکنان و نمایندگان حمل کننده و شامل هر شخصی که هواپیمای وی از طرف حمل کننده برای حمل استفاده شده و نیز شامل کارگزاران، کارکنان، نمایندگان شخص اخیر خواهد بود.

 توشه حمل شده بموجب این شرایط به ارایه دهنده رسید خدمات بار قشم ایر تحویل می شود. چنانچه به خدمات بار قشم ایر خسارات وارد شده باشد شکایت کتبی باید فورا پس از کشف خسارت و تا ظرف 7 روز پس از دریافت آن و در صورت تاخیر شکایت کتبی باید ظرف 21 روز از تاریخ تحویل خدمات بار قشم ایر به حمل کننده تسلیم گردد. (در مورد حمل ونقل غیر بین ­المللی به تعرفه ها یا شرایط حمل سایت خرید بلیط هواپیما دل سفر رجوع شود)

 این بلیط به مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. مگراینکه ترتیب دیگری در این بلیط، در تعرفه های حمل کننده، در شرایط حمل یا در مقررات مربوطه پیش بینی شده باشد. کرایه حمل طبق این شرایط تا قبل از آغاز حمل قابل تغییر است. حمل کننده می تواند در صورتیکه کرایه مقرر پرداخت نشده و نرخ اضافه بار پرواز خارجی باشد از حمل خودداری نماید.

 حمل کننده تعهد می نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و خدمات بار قشم ایر وی در حدود امکان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه های پرواز یا جای دیگر تضمین نمی شود و جزیی از این قرارداد بشمار نمی روند.حمل کننده می تواند بدون اخطار در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام و در صورت لزوم نقاط توقف مندرج در این بلیط را تغییر دهد یا حذف نماید.

برنامه های پرواز بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. حمل کننده هیچگونه مسوولیتی در برقرارسازی ارتباط بعهده نمی گیرد.

 مسافر موظف به رعایت مقررات دولتی مربوط به مسافرت بوده و باید کلیه اسناد خروج و ورود و سایر مدارک لازم را ارایه نماید و در راس ساعتی که از طرف حمل کننده مقرر گردیده و چنانچه وقتی تعیین نشده باشد با رعایت وقت کافی برای انجام تشریفات پرواز در فرودگاه حضور یابد.

هیچ کارگزار، مستخدم یا نمایده حمل کننده اجازه تغییر اصلاح یا صرف نظر کردن از هیچ یک از مفاد این قرارداد را ندارد.

برچسب ها {{item.name}}